Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 28.3.2024 o 8.30 hod.

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 28. marca 2024 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
  2. Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2024-2026. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
  3. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2024-2026. Predkladajú: Mgr. Ľubomír ŠKORVÁNEK, PhDr. Juraj KANTORÍK, Mgr. Ľubica KULLOVÁ
  4. Schválenie platenia členských príspevkov za Dom kultúry v Čadci. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
  5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca na roky 2023-2029. Predkladá: Ing. Ľubomír VOJÁR, PhD.
  6. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
  7. Rôzne
  8. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.