Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 7.3.2024 o 8:30 hod.

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 7. marca 2024 (štvrtok) o 8.30 hod. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
 2. Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za rok 2023. Predkladá: Ing. Petra ĎURANOVÁ
 3. Rokovací poriadok MZ Mesta Čadca. Predkladá: RNDr. Anna BELOUSOVOVÁ
 4. Rokovací poriadok Komisií MZ v Čadci. Predkladá: RNDr. Anna BELOUSOVOVÁ
 5. Aktualizácia členov Komisií pri MZ v Čadci. Predkladá: RNDr. Anna BELOUSOVOVÁ
 6. Schválenie kontokorentného úveru. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 7. Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2023. Predkladá: Mgr. Miroslava KUČÁKOVÁ
 8. Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií Mesta Čadca k 31.12.2023. Predkladajú: Mgr. Ľubomír ŠKORVÁNEK, PhDr. Juraj KANTORÍK, Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 9. Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe rozpočtových organizácií Mesta Čadca k 31.12.2023. Predkladajú: PhDr. Emília HANULÁKOVÁ, Ing. Petra ĎURANOVÁ
 10. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Čadca č. 1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Petra ĎURANOVÁ
 11. Návrh cenníka Mesta Čadca pre ambulantný predaj a príležitostné jarmoky s platnosťou od 11.03.2024. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 13. Nakladanie s majetkom Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 14. Rôzne
 15. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).