Presunúť na hlavný obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca 2023 – 2029

Úradné oznamy

Príslušný orgán - Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 6 odst. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca 2023 – 2029“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mesta-cadca-na-roky-2023-2029

Podľa § 6 ods. 6 zákona môže verejnosť doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca 2023 – 2029 “najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia informácie mestom Čadca na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce podľa § 6 ods. 1 zákona.

Do dokumentácie je možné v celom rozsahu nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady z nej urobiť kópie na MsÚ Čadca, oddelení RRaCR, na I. poschodí, číslo dverí 110 počas stránkových hodín.

Adresa na zasielanie stanovísk:

Okresný úrad Čadca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Palárikova 91
022 01 Čadca

Konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente je možné uskutočniť na Okresnom úrade Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 0961574252 alebo e-mailom: monika.husarova@minv.sk).