Presunúť na hlavný obsah

Príspevky za ubytovanie cudzinca sa budú vyplácať do decembra 2023

Pomoc Ukrajine

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb  s udelených štatútom dočasného útočiska upravuje aktuálna novela zákona o azyle. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku za ubytovanie upravuje  nariadenie č. 218/2022 vlády.  Od 1. októbra 2022 sa výška príspevku zvýšila, vyplácať sa bude do 31. decembra 2023. 

Výška príspevku za ubytovanie sa vypláca v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov je príspevok vyplácaný v polovičnej výške.  

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok: vlastníci  bytov a rodinných domov, 
Príspevok sa vlastníkom za ubytovanie od 1. októbra 2022 poskytuje vo výške:

  • 10 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, 
  • 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov, 

/od 710 do 1790 eur v závislosti od počtu obytných miestností/.

  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že nepodnikaju v oblasti ubytovacích služieb/; 
  • obce a vyšie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/. 

Príspevok sa im za ubytovanie od 1. októbra 2022 poskytuje vo výške:

  • 12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, 
  • 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov. 


Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si riešia v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa. Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v zákone o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.  

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. /par. 36a, ods 1, 3 a 9 zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle/.

Príspevok oprávnenej osobe vypláca obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup

  • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca ubytovateľ odovzdá obci výkaz;
  • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci; 
  • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
  • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Povinnosti odídenca v súvislosti s príspevkom za ubytovanie

Každý odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie je povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Prosíme preto oprávnené osoby, aby o tejto povinnosti informovali odídencov, ktorým poskytujú ubytovanie a aby im túto povinnosť pravidelne (mesačne) pripomínali.

Oznámenie poskytovania ubytovania môžu odídenci vykonať v na Meste Čadca, Námestie slobody 30, 022 01Čadca, 1. poschodie, číslo dverí 126, v nasledovných dňoch a časoch:

    pondelok: 08:00 – 11:00, 13:00 – 15:30
    utorok: 08:00 – 11:00, 13:00 – 15:30
    streda: 08:00 – 11:00, 13:00 – 15:30
    štvrtok: ———
    piatok: 08:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

Na mieste odídenci vyplnia formulár „Oznámenie o poskytovaní ubytovania“. Pre urýchlenie ich vybavenia odporúčame odídencom prísť už s vyplneným formulárom.


Tlačová správa: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=prispevok-za-ubytovanie-cudzinca