Presunúť na hlavný obsah

Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa

Projekty (granty, dotácie, eurofondy)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva: IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy, prostredníctvom  vybudovania cyklistickej komunikácie v meste Čadca (1.Etapa).

Realizácia predkladaného projektu prispeje k zlepšeniu dostupnosti k občianskej infraštruktúre, k prestupným uzlom ako aj k dostupnosti do vzdialenejšieho priemyselného parku v severnej časti mesta (PZ II.) a priemyselnej zóny nachádzajúcej sa priamo vo východnej časti mesta (PZ I.).
Hlavný cieľ projektu dosiahneme realizáciou jednej hlavnej aktivity:  Aktivita 1 Cyklistické komunikácie – budovanie nových cyklistických komunikácií (vo výzve označená ako A1).

Cyklistická komunikácia bude začínať v križovatke ulíc Paláriková (cesta II/487) s ulicou Okružná a ukončená je v prvej etape pri napojení v križovatke Nábrežie a Námestie Slobody, pričom bude viesť pozdĺž cesty II. triedy II/487 v západnej časti Mesta Čadca popod sídlisko Kýčerka smerom do centra mesta. Okolo trasy sú situované obchodné centrá, úrady, školy, knižnica, nemocnica, športový areál, plaváreň, lekárne, služby, zastávky autobusov, vlaková a autobusová stanica, ako aj vzdialenejší priemyselný park a priemyselná zóna.
Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Čadca. 
Výsledkom realizácie projektu bude 1,7486 km vybudovanej cyklistickej komunikácie (P0043)

Rozpočet projektu

  • Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu: 356 612,69 €
  • Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 338 782,06 €
  • Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 17 830,63 €

Partner EU