Presunúť na hlavný obsah

Jesenné upratovanie v meste Čadca

Životné prostredie

Mesto Čadca zabezpečuje zber a zvoz komunálnych odpadov na území mesta od občanov. Chceli by sme vás týmto požiadať o spoluprácu pri uvedenej činnosti za účelom zlepšenia čistoty v meste, ako aj zníženia cien samotného zvozu odpadov. Je povinnosťou poplatníka nevyhadzovať nebezpečné odpady do prírody, prípadne ich zmiešavať s ostatnými komunálnymi odpadmi. Preto Mesto Čadca zabezpečuje zber a zvoz nebezpečných odpadov /NO/ vytriedených z komunálnych odpadov - od občanov.

Zber NO sa uskutoční v dňoch 7.10.2011 a 8.10.2011 podľa nasledovného rozpisu:

7.10.2011 - piatok

 • o 8.00 - u Sihelníka, u Kyzka
 • o 8.45 - u Krkošky, u Buty, osada Kýčerka
 • o 9.45 - sídlisko Kýčerka - ul. SNP, Okružná, Komenského, Chalupkova
 • o 10.15 - sídlisko III. - ul. Mierová, Gočárova, Rázusova, Školská, Hurbanova, Martinkov potok, ul. J. Kollára, Ľ. Podjavorinskej, Palárikova, Malá ul., Bajzova, Ľ. Janotu, Bottova, Pribinova.
 • o 11.15 - sídlisko II. - ul. Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hrancova, Moyzesova, Štúrova, Májová, Kukučínova, Kys. cesta, Hollého.
 • o 12.00 - sídlisko Žarec- ul. Jašíkova, M.R. Štefánika, Bernoláka, J. Kráľa
 • o 13.30 - Horná. ul.- od predajne ELKA - smer Rieka až po Vojty otočka autobusu.

8.10.2011- sobota

 • o 8.00 - Horelica u Samsona, u Klimka, u Lemeši, u Janka, u Sventka, u Nemčaka, u Beleša, na Brehu, u Veščary, Bargary, Berčáka, Muňaka,u Capka, Bukov, Drahošanka, u Kotyry, u Michaliny.
 • o 9.40  - Podzávoz - pohostinstvo „ Stračia nôžka.“
 • o 10.00 - Čadečka - od ZŠ Podzávoz po otočku autobusu Čadečka u Králi.
 • o 11.10 - Milošova od penziónu Domes po otočku autobusu Megonky.

Nebezpečné odpady musia byť vyložené na sídliskách pri jednotlivých blokoch na chodníkoch, prípadne pri zberných nádobách a v osadách pri hlavnej ceste do uvedeného časového termínu v daný deň podľa rozpisu

V rámci zberu môžu občania odovzdať nasledovné druhy odpadov z domácnosti: farby ,rozpúšťadla, kyseliny, zásady, fotochemické látky (riadne uzavreté nádoby), pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, oleje, farby, lepidlá, detergenty, cytotoxické a cytostatické liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektronické a elektrické zariadenia, drevo povrchovo upravené, opotrebované pneumatiky .

Ďalej Mesto Čadca bude v rámci jesenného upratovania zabezpečovať pristavenie veľkoobjemových kontajnerov po sídliskách, prípadne v okrajových častiach mesta. Za účelom zvozu nadrozmerných odpadov sa uskutoční zvoz v období od 10.10.2011 do 25.10.2011. Kontajnery budú rozmiestnené podľa plánu MsÚ Čadca v obvyklých miestach , kde boli umiestnené pri jarnom a jesennom upratovaní aj po iné roky . V prípade záujmu občanov o pristavenie kontajnerov na konkrétne miesta, je nutné podať písomnú žiadosť v termíne do 7.10.2011. Každá žiadosť bude individuálne posúdená za účelom zefektívnenia zvozu nadrozmerných odpadov. Do kontajnerov môžete ukladať nadrozmerný odpad, ako sú časti nábytku a podobne. Do uvedených kontajnerov sa nedáva elektronický odpad a nebezpečný odpad. Uvedené odpady môžu byť odovzdané v rámci zberu NO. Tiež je potrebné, aby druhotné suroviny občania nedávali do komunálneho odpadu, ale aby ich dávali do nádob na to určených.

V termíne od 26.10.2011 do 28.10.2011 bude zabezpečený dozber odpadov z okolia zberných nádob na sídliskách. Je nutné, aby občania po uvedenom termíne neukladali odpady ako sú napr. časti nábytku, krabice, sanitárna technika do okolia zberných nádob, ale aby odpad uskladnili napríklad v pivničných priestoroch do času ďalšieho dozberu o ktorom Vás budeme včas informovať, prípadne aby ste využili ponuku v bode 2.

V prípade dodržania vyššie uvedených pokynov a kladného prístupu občanov sa zlepši nielen čistota v meste, ale aj kvalita životného prostredia v našom okolí. Bližšie informácie budú poskytnuté na t.č. 041/4302270, 041/4302224, 0905470380 prípadne osobne na MsÚ Čadca, oddelenie ŽPaOH MsÚ Čadca.