Presunúť na hlavný obsah

Vyhodnotenie jesenného zberu odpadov na území mesta Čadca

Životné prostredie

Mesto Čadca vykonalo v mesiaci október 2013 jesenný zber nebezpečných odpadov. V rámci tohto zberu mohli občania odovzdať staré náterové hmoty, žiarivky, opotrebované batérie, oleje, elektroodpad, farby, lepidlá a iné odpady s obsahom nebezpečných látok. Zber domového odpadu s obsahom škodlivín začal dňa 11.10.2013 na území mesta a dňa 12.10.2013 v priľahlých častiach mesta. Celkom bolo vyzbieraných 1,43 t nebezpečných odpadov (farby, lepidlá a iné), 0,015 t žiariviek, 34 ks monitorov, 9 ks televíznych prijímačov, 5 ks počítačov, 6 ks tlačiarní, 5 ks rozhlasových prijímačov, 2 ks videorekordérov, 1 ks práčka, 1 ks mikrovlnná rúra, 8 vysávačov a ďalšie malé spotrebiče. Celkové množstvo vyzbieraných elektroodpadov malo hmotnosť 2,334 tony.

Občania tieto odpady vyložili k zberným nádobám alebo na spevnené plochy. Bohužiaľ našli sa takí, ktorí stihli pozbierať opotrebované batérie a povyberať z 35 ks elektrodpadov motory a iné zariadenia. Preto mesto uvažuje, že zber elektroodpadov bude vykonávaný na základe telefonického nahlásenia alebo mailom, kde pôvodca uvedie svoje kontaktné údaje, aby v čase odvozu odpad pripravil a nebol vykladaný skôr na ulicu bez dozoru. Mesto má potom s poškodenými elektroodpadmi problémy, pretože spracovateľ odmieta takéto odpady prevziať.

Následne sa začalo dňa 14.10.2013 tradične so zberom objemných odpadov. Nádoby boli v jednotlivých častiach umiestnené postupne. Začalo sa na sídlisku Kýčerka a postupne sa prechádzalo do ostatných častí. Obyvatelia mohli využiť pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, do ktorých mohli bezplatne ukladať starý nábytok, koberce, dvere, okná a všetko to, čo do malej zbernej nádoby nevojde. Od občanov sme žiadali, aby k zberu odpadu pristupovali zodpovedne, aby ho neukladali vedľa nádob, ale počkali na pristavenie prázdnej nádoby, aby po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali. Bohužiaľ niektorí to nerešpektovali, a tým spôsobovali zbytočné navýšené náklady na zber a zneškodnenie odpadu. Taktiež boli upozornení, aby nedávali do nádob na objemný odpad biologický odpad ako trávu, lístie, konáre, no nerešpektovali ani to i napriek tomu, že túto činnosť pravidelne monitorovala mestská polícia a mohla ukladať blokovú pokutu. Z uvedeného vyplýva, že mesto bude nútené pristúpiť k vykonávaniu odvozu objemných odpadov priamo od občana, ktorý mestu nahlási, že je držiteľom takého odpadu. Biologický odpad nie je možné ukladať na skládku komunálneho odpadu.

Zber objemných odpadov sa predĺžil až do 29.11.2013 a za toto obdobie bolo celkom vyvezených 148 ks veľkoobjemových nádob a zneškodnených 308,9 t odpadu.