Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o jesennom zbere odpadov

Životné prostredie

Oznámenie o jesennom zbere oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a jedlých olejov

Mesto Čadca oznamuje, že v dňoch 06. 10. 2014 a 07. 10. 2014  bude vykonávať zber nebezpečných odpadov a jedlých olejov od občanov mesta Čadca podľa nasledovného rozpisu:

06.10. 2014 – pondelok

 • Čadca u Sihelníka, u Kyzka
 • Čadca u Krkošky, u Buty, osada Kýčerka
 • Čadca sídlisko Kýčerka - ul. SNP, Okružná, Komenského, Chalupkova
 • Čadca sídlisko III. – ul. Mierová, Gočárova, Rázusova, Školská, Hurbanova, Martinkov potok, ul. J. Kolára, Ľ. Podjavorinskej, Palárikova, Malá ul., Bajzova, Ľ.Janotu, Bottova, Pribinova Dukelských hrdinov
 • Čadca sídlisko II. – ul. Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hrancova, Moyzesova, Štúrova, Májová, Kukučínova, Kys.cesta, Holého, A. Hlinku
 • Čadca sídlisko Žarec - ul. Jašíkova, M.R. Štefánika, Bernoláka, J. Kráľa
 • Čadca Horná. ul.- od predajne ELKA- smer Rieka až po Vojty otočka autobusu

07. 10. 2014- utorok

 • Horelica u Samsona, u Klimka, u Lemeši, u Janka, u Sventka, u Nemčaka, u Beleša, na Brehu, u Veščary, Bargary, Berčáka, Muňaka
 • Čadca  u Capka, Bukov, Drahošanka, u Kotyry, u Michaliny
 • Čadca Slovanská cesta, Podzávoz - pohostinstvo „ Stračia nôžka.“
 • Čadca Čadečka - od ZŠ Pod závoz po otočku autobusu Čadečka u Králi
 • Čadca Milošová od Penziónu Domes po otočku autobusu Megonky

Zber bude vykonávaný v čase od 7.00 hod.

Nebezpečné odpady musia byť vyložené na sídliskách pri jednotlivých blokoch na spevnených plochách, prípadne pri zberných nádobách a v osadách pri hlavnej ceste do uvedeného časového termínu v  deň zberu podľa rozpisu tak, aby nedošlo k  úniku škodlivých látok alebo znečisteniu životného prostredia.

V rámci zberu môžu občania odovzdať nasledovné druhy odpadov z domácnosti: farby nie vodou riediteľné, ,rozpúšťadla, kyseliny, zásady, fotochemické látky (riadne uzavreté nádoby), pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, práčky a iné vyradené elektrické a elektronické zariadenia,  lepidlá, detergenty, cytotoxické a cytostatické liečivá, batérie a akumulátory,  drevo obsahujúce nebezpečné látky.

Jedlé oleje budú v plastových nádobách riadne uzavreté a označené štítkom „Jedlý olej“.

Oznámenie o jesennom zbere objemných odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Čadca

Mesto Čadca oznamuje, že v dňoch 14. 10. 2014 až 14. 11. 2014  bude vykonávať zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov od občanom mesta Čadca s tým, že postupne  rozmiestni veľkoobjemové zberné nádoby na tieto stanovišťa:

 • Čadca Ul. J. Kráľa – pri výmeničke č. 2789, Bernolákova – nad výmeničkou č. 2761, Bernolákova – pod blokom 33A, M.R.Štefánika ﴾čínsky múr﴿ - pri kaplnke, M.R.Štefánika blok 42, M.R.Štefánika – medzi blok 4 -5, Jašíkova – nad potravinami KORUNA
 • Kukučínova – medzi BD 32 – 34, Kukučínova – BD 42, Kukučínova – križovatka, Moyzesova – blok 14
 • Holého – stredná cesta, Hviezdoslavova – blok 3, BD 1950, križovatka – Hviezdoslavova – Sládkovičova, Mierová – blok 6, Mierová – zast. SAD, Kollárova – blok L a M, Školská – pri garážach, Školská – zast. SAD, Májová ul.,
 • Gočárova – BD 1506, Podjavorinskej – č. 2481, Podjavorinskej – pod Katastrálnym úradom, Okružná – medzi bl. 1 a 2, SNP – medzi bl. 4 a 5, Komenského – bl. 10, Komenského – nad bl. 10B, Okružná – bl. 12, Okružná – bl. 13, Okružná – bl. 14, Okružná – bl. 16, Okružná - pred BD 3001, Okružná – bl. 20, Okružná – bl. 23, Okružná – bl. 26, Okružná – bl. 51, Chalupkova – pri bl. 27, Chalupkova – pri bl. 29, Hurbanova – za predajňou Jednoty, Školská – za práčovňou
 • Križovatka Rázusova – Kollárova, Rázusova – pod Lipkou, Janotu – pred garáž č. 923, Bottova – za rodinnými domami, SNP – pri BD 6A, SNP – BD 9A, SNP – blok 8m
 • Dukelských hrdinov, Hrancova ulica, Slovanská ulica

Okrajové časti mesta:

 • Milošová – u Krasňana, Gáboreho
 • Podzávoz  - zast. SAD, u Sčureho, u Kadluba, u Poláka, u Huľany, u Kešňaka, u Kadlubca, u Prívary, Megonky
 • Čadečka – u Tomali, u Hľuzy, u Habčáka, u Kliešťa, u Králi, u Šimčiska, u Michaliny, Kotyry
 • Drahošanka – u Kultana, Vlčáka, Lišky, Drahošanka – otáčka, u Ševca
 • U Capka – pod mostom
 • Bukov – stred
 • U Krkošky, u Buty
 • Horná ulica – IBV, Rieka – Stred, Rieka – u Rebroša, Vojty – Belajka, Vojty – otočka autobusu
 • Horelica – Nemčáka, Beleša, Sventka, Muňáka, Lemeši, u Janka, Hanuščáka, Veščary – po panelovku, Veščary – za mostom, u Samsona, u Klimka

Do nádob bude umiestňovaný nadrozmerný odpad, ktorý nie je možné uložiť do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad.