Presunúť na hlavný obsah

Jesenný zber objemných odpadov

Životné prostredie

Jesenný zber objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov a jedlých olejov: s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré svojím charakterom zapríčiňujú negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi, objemných odpadov.

Zber sa uskutoční v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod.

Nebezpečné odpady musia byť vyložené na sídliskách pri jednotlivých blokoch na spevnených plochách, prípadne pri zberných nádobách a v osadách pri hlavnej ceste do uvedeného časového termínu v deň zberu podľa rozpisu tak, aby nedošlo k úniku škodlivých látok alebo znečisteniu životného prostredia. V rámci zberu môžu občania odovzdať nasledovné druhy odpadov z domácnosti: farby, rozpúšťadla, kyseliny, zásady, fotochemické látky (riadne uzavreté nádoby), pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, elektroodpad, lepidlá, detergenty, batérie a akumulátory, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, drevo obsahujúce nebezpečné látky a ďalšie nebezpečné odpady. Jedlé oleje musia byť v uzatvárateľných nerozbitných nádobách (napr. PET fľaše) s označením „jedlý olej“.

1. Zber a preprava oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín /nebezpečné odpady - NO/:

Zber nebezpečných odpadov sa uskutoční v dňoch 05.10.2015 a 06.10.2015 podľa nasledovného rozpisu:

Pondelok, dňa 05.10.2015 - u Sihelníka, u Kyzka, u Krkošky, u Buty, osada Kýčerka, sídlisko Kýčerka - ul. SNP, Okružná, Komenského, Chalupkova, sídlisko III. – ul. Mierová, Gočárova, Rázusova, Školská, Hurbanova, Martinkov potok, ul. J. Kolára, Ľ. Podjavorinskej, Palárikova, Malá ul., Bajzova, Ľ.Janotu, Bottova, Pribinova Dukelských hrdinov, sídlisko II. – ul. Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hrancova, Moyzesova, Štúrova, Májová, Kukučínova, Kys.cesta, Holého, A. Hlinku, sídlisko Žarec - ul. Jašíkova, M.R. Štefánika, Bernoláka, J. Kráľa, Horná. ul.- od predajne ELKA- smer Rieka až po Vojty otočka autobusu.

Utorok, dňa 06.10.2015 - Horelica u Samsona, u Klimka, u Lemeši, u Janka, u Sventka, u Nemčaka, u Beleša, na Brehu, u Veščary, Bargary, Berčáka, Muňaka, u Capka, Bukov, Drahošanka, u Kotyry, u Michaliny, Slovanská cesta, Podzávoz - pohostinstvo „ Stračia nôžka,“ Čadečka - od ZŠ Pod závoz po otočku autobusu Čadečka u Králi, Milošová od Penziónu Domes po otočku autobusu Megonky.

2. Zber objemných odpadov sa uskutoční od 07.10.2015 a to nasledovne:

 • Streda, dňa 07.10.2015 - Okružná, Komenského, Chalupkova, SNP
 • Štvrtok, dňa 08.10.2015 - Dukelských hrdinov, Rázusova, Bottova, Bajzova, Školská, Francisciho, Hurbanova, Ľ. Janotu, Mierova, Gočarova
 • Piatok, dňa 09.10.2015 - Martinkov potok, Palárikova po Penzión MEDEA
 • Pondelok, dňa 19.10.2015 - Pribinova, Nám. Slobody, Májová, Holého, Štúrova, Malá, Moyzesova,, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hrancova
 • Utorok, dňa 20.10.2015 - J. Kráľa, M.R.Štefánika
 • Streda, 21.10.2015 - Jašíkova, A.Bernoláka
 • Štvrtok, dňa 22.10.2015 - Kysucká cesta, Kukučinova, A. Hlinku po žel. zastávku.
 • Piatok, dňa 23.10.2015 - Podbrežie, Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa Kráľa, Potočná
 • Pondelok, dňa 26.10.2015 - Ul. 17. novembra, Podjavorinskej, u Buty, u Krkošky, osada Kýčerka.
 • Utorok, dňa 27.10.2015 - U Kyzka, U Sihelníka, Palárikova ul. od Penziónu MEDEA
 • Streda, dňa 28.10.2015 - Horná ul. až Vojty
 • Štvrtok, dňa 29.10.2015 - mesto Čadca, Staničná ul.
 • Piatok, dňa 30.10.2015 - Jesenského, U Sedláka I., U Sedláka II., Slovanská cesta, Juroši, Michaliny, Kotyry
 • Pondelok, dňa 02.11.2015 - Čadečka
 • Utorok, dňa 03.11.2015 - Podzávoz, Milošová
 • Streda, dňa 04.11.2015 - Drahošanka, Bukov
 • Štvrtok - piatok dňa, 05. - 06.11.2015 - Ul. A.Hlinku od žel.zastávky až Horelica – u Nemčáka, osada Capkov.

Občania objemný odpad vyložia ku svojim zberným nádobám v deň zberu podľa rozpisu.

Občania majú možnosť využiť zberný dvor v dňoch 25. septembra 2015 v čase od 12.00 hod. do 15.00 hod. a 26. septembra 2015 v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod., kedy môžu odovzdať objemné odpady, nebezpečné odpady, elektroodpad a oleje.