Presunúť na hlavný obsah

Od občanov mesta záleží, koľko budeme platiť za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta Čadca

Životné prostredie

Vážení občania,

novým zákonom o odpadoch, ktorý nadobudne účinnosť od 1. januára 2016, sa budú musieť meniť pravidlá a občania budú povinní platiť všetky náklady za nevytriedené alebo zle triedené komunálne odpady, ktoré budú uložené na skládku.

Snahou vedenia mesta Čadca je zabezpečiť pre Vás čo najlepšie podmienky pre triedenie odpadu a je len na Vás, vážení občania, ako budete disciplinovaní, pretože výsledky triedenia odpadu sa prejavia aj v množstve odpadu vo Vašich zberných nádobách na zmesový komunálny odpad, v ktorých by sa mal nachádzať len zvyškový komunálny odpad. Triedením odpadu znížime náklady na jeho likvidáciu a pomôžeme nielen životnému prostrediu ale aj sebe po ekonomickej stránke. Poplatky, ktoré Vám boli doteraz vyrubené, boli len príspevkom za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Viac ako polovica nákladov je hradená z rozpočtu mesta. Od budúceho roku to už tak nemôže byť, zákon to nedovoľuje. Preto vyzývame Vás všetkých, ktorí žijete, pracujete, študujete v našom meste, aby ste do nádob na zmesový komunálny odpad nevhadzovali papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kompozitné obaly (tetrapaky), biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, kamene, zeminu a stavebný odpad. Tráva, lístie, kvety, burina, šupky z ovocia a zeleniny patria do kompostu. Drobný stavebný odpad je možné uložiť do zberného dvora.

Upozorňujeme, že ak pri kontrole bude zistené, že v smetných nádobách bude niečo iné, ako zvyškový komunálny odpad, zberná nádoba nebude vyprázdnená a mesto bude nútené pristúpiť k zahájeniu priestupkového konania voči takýmto nedisciplinovaným osobám.

Veríme, že táto výzva bude dostatočná na to, aby ste si vážení občania uvedomili, že znížením odpadu ukladaného na skládku ušetrite peniaze seba a mestu. Na záver pre tých, ktorí nemajú ešte stále jasno, čo patrí do ktorej nádoby:

SKLO - zelená nádoba

Možno vkladať: fľaše z nápojov biele, farebné, obalové sklo z potravín, tabuľové sklo z okien – nie drôtené.

Nevkladať: keramika a porcelán, sklenené obaly znečistené, chemikálie a oleje, žiarivky, obrazovky televízorov a počítačov, sklo s obsahom kovov, sklobetón, autosklá, poháre a kuchynské nádoby z varného skla, drôtené sklo, kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.

PLASTY – žltá nádoba

Možno vkladať: PET fľaše farebné a biele – stlačené alebo zošliapnuté, čisté plastové obaly zo saponátov, rastlinných olejov, potravín, destilovanej vody, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: HD-PE, PE-HD, PE, PP, PET.

Do plastov vhadzujeme aj konzervy, nápojové plechovky, kovové obaly, tetrapaky, čisté nápojové kartóny označené v spodnej časti skratkami: C/PAP.

Nevkladať: plastové obaly a PET fľaše znečistené olejmi a chemikáliami, znečistené, tégliky od jogurtov a plastové obaly so zvyškami jedla.

PAPIER – modrá nádoba

Možno vkladať: noviny, časopisy, knihy, papier a lepenka, zošity, kancelársky papier, reklamné letáky, kartóny, papierové tašky

Nevhadzovať: mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, tetrapaky, alobal