Presunúť na hlavný obsah

Čadca - rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia - zámer

Životné prostredie

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 23.11.2022 bolo doručené oznámenie o navrhovanej činnosti a upovedomení o začatí konania „Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia“, navrhovateľom Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Povodie dolného Váhu, odštepný závod Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO 36022047

Predmetný zámer  o navrhovanej činnosti je zverejnený na webovej stránke MŽP SR na adrese: https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/cadca-rieka-kysuca-protipovodnove-opatrenia--

Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 65g ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  informuje verejnosť, že do dokumentácie môže  nahliadnuť na uvedenej webovej stránke MŽP SR alebo na Mestskom úrade v Čadci, oddelení ŽP a OH, č.d. 202, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť kópie.

Zámer je verejnosti sprístupnený na obdobie 21 dní od zverejnenia, dokedy môže  doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca.