Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 41347/2022-MM

Životné prostredie

Dňa 4.11.2022 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Krajská prokuratúra Žilina, Moyzesova 20, 011 04 Žilina (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 15ks drevín na adrese Okresná prokuratúra Čadca, 17 novembra 1567, 022 01 Čadca:

  • Smrek obyčajný: 9ks - s obvodmi : 91, 82, 97, 85, 60, 97, 119, 66, 63 cm.
  • Vrba rakytová: 6ks - s obvodmi : 63, 63, 63, 63, 50, 38, 60 cm. 

Z dôvodu preschnutia, ohrozenia majetku a osôb.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub 15ks hore uvedených špecifikovaných drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 24.11.2022 o 09:00 hod na adrese 17 novembra 1567 , 022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.