Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 41384/2022/MM

Životné prostredie

Dňa 4.11.2022 bola Mestu Čadca doručená žiadosť od Pavlína Straková, Hurbanova 2289, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ) o vydanie súhlasu na zriadenie vodnej stavby – vŕtanej studne a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd, ktorá má byť zriadená na parcele CKN 14334/1, v k. ú. Čadca vo vlastníctve žiadateľa a má slúžiť na zásobovanie novostavby rodinného domu vodou, ktorá má byť zriadená na tej istej parcele.

Mesto Čadca v zmysle § 21 ods. 1 pís. b) bod 1., § 26 a § 73 zákona 364/2004 Z. z. vodný zákon, v znení zmien a doplnkov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. stavebný zákon, v znení zmien a doplnkov, oznamuje všetkým známym aj neznámym účastníkom konania začatie vodoprávneho konania a súčasne nariaďuje prerokovanie návrhu žiadateľa v spojení s miestnym zisťovaním na: 14.12.2022 o 9:00 hod.

Stretnutie pozvaných sa uskutoční na Mestskom úrade v Čadci (ďalej len MsÚ Čadca), II. poschodie, č. dverí 201.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Čadci počas úradných dní, alebo najneskôr pri ústnom pojednávaní v rámci vodoprávneho konania. V tej istej lehote môžu účastníci konania k žiadateľovmu návrhu podať svoje námietky a pripomienky. Na námietky a pripomienky k žiadateľovmu návrhu, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní nemožno brať zreteľ a Mesto Čadca pri rozhodovaní vo veci na ne nebude prihliadať.

V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská k návrhu aj dotknuté orgány, inak sa v zmysle § 36 ods. 3 zákona 50/1976 Zb. stavebný zákon, v znení zmien a doplnkov, má za to, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu žiadateľa dlhší čas, špeciálny stavebný úrad, na jeho žiadosť, určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

Podľa § 42 ods. 5 zákona 50/1976 Zb. stavebný zákon, v znení zmien a doplnkov sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.