Presunúť na hlavný obsah

Oznam o jesennom zbere objemných odpadov 2023

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje občanom, že bude vykonaný jesenný zber objemných odpadov, elektroodpadov, olejov, batérií a akumulátorov, príp. iný nebezpečný odpad z komunálneho odpadu a to nasledovne:
Občan nahlási najneskôr do 30.09.2023 na Mestský úrad Čadca, č.t. 041/4302270,alebo e- mailom na adresu jana.gavlakova@mestocadca.sk, alebo peter.jopek@mestocadca.sk, príp. osobne na MÚ Čadca, II. poschodie, kanc.č. 201 potrebné údaje a druh odpadu, ktorý chce v rámci zberu odovzdať.

Mesto oznámi občanovi termín odvozu odpadu, aby zbytočne odpad nebol vopred vykladaný na verejné priestranstvo. Pri odovzdaní odpadu je povinný každý predložiť doklad totožnosti. Tento údaj bude zaznamenaný do evidenčného listu o odpadoch. Tí, ktorí nenahlásia odpad na vývoz a tento vyložia, náklady na odvoz a skládkovanie budú vyúčtované zmysle cenníka zvozcu odpadu. Každý objemný odpad musí byť rozobraný, aby bol zmenšený jeho objem.

Zároveň upozorňujeme, že nejde o službu, ktorá má zabezpečiť zber odpadov z vypratávania celej domácnosti alebo zo stavebných a rekonštrukčných prác. Drobný stavebný odpad možno doviesť na zberný dvor, avšak tento odpad je spoplatnený. Stavebné odpady z rekonštrukčných a stavebných prác nebudú prevzaté do zberného dvora. Tieto odpady je povinný každý pôvodca odovzdať na skládku odpadov.

Pokiaľ má občan viac kusov objemného odpadu, môže ho odovzdať na zbernom dvore v Čadci – Podzávoz, a to v dňoch pondelok - piatok od 8.00 – do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.