Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o vypracovanom strategickom dokumente - Koncepcia rozvoja vodnej dopravy v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2050

Životné prostredie

Oznámenie o vypracovanom strategickom dokumente s celoštátnym dosahom posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Koncepcia rozvoja vodnej dopravy v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2050“. Oznámenie o strategickom dokumente spolu s „Koncepcia rozvoja vodnej dopravy v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2050“ je zverejnené na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/koncepcia-rozvoja-vodnej-dopravy-v-slovenskej-republike-do-roku-2030-s

Písomné stanoviská verejnosti k oznámeniu je možné predkladať najneskôr do 22.11.2023 na:

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Sekcia vodnej dopravy a civilného letectva
Odbor vnútrozemskej plavby
Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava
P. O. BOX 100

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na vyššie uvedenej adrese (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom kontaktnej osoby:

Ing. Silvia Csöböková
riaditeľka odboru vnútrozemskej plavby
sekcia vodnej dopravy a civilného letectva
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava
tel.: +421 2 594 94 509; mobil: 0915 7742