Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 2118/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 26.1.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od MPS Čadca, podzávoz 284, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 4ks drevín:

  • breza 3 ks obvod 110 cm.
  • Smrek pichľavý 1 ks obvod 94 cm

Dôvody: stromy sú preschnuté, zlomené, ohrozujú budovy a občanov.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub 4 ks hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa:  07.2.2023 o 9:00 hod na adrese MÚ Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci