Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 32214/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 24.5..2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Stanislav Šimliak. Bernolákova 2610/17, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipy s obvodom 100 cm, rastúcej na parcele  C 9011/6 v k.ú. Čadca.

  • Dôvody – zlý zdravotný stav, prítomnosť húb.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 12.6.2023 o 09:00 hod na adrese Podzávoz 3250, 022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.