Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP-37644/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 4.9.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od MAXA plus, s.r.o., Palárikova 3005/1A, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ). Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub

  • 2 ks Javor mliečny s obvodmi: 90 ,118 cm, rastúcich na parcelách: C 567/5 v k.ú. Čadca.

Dôvody – narušovanie elektrického vedenia.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 18.09.2023 o 09:00 hod na adrese Moyzesova, pri DK,

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.