Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 38232/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 14.9.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len žiadateľ). Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub

  • 2 ks Smrek s obvodmi: 59 ,83 cm, suchý, poškodený
  • 1 ks Smrekovec s obv: 103 cm, poškodenie budovy
  • 1 ks Breza s obvodom: 116 cm, poškodenie budovy
  • 1 ks Lipa s obvodom: 158 cm poškodenie budovy

rastúcich na parcelách: C 1738/1 v k.ú. Čadca.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 02.10.2023 o 09:00 hod na adrese Kys. Knižnica, 17. Novembra 1258, 022 01 Čadca

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.