Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP-41277/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 26.10.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Jindřich Szlaur, Bystřice 847, 739 95 Bystřice nad Olší (ďalej len žiadateľ). Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub

  • 3 ks Smrek s obvodmi 85 cm, 87 cm a 92 cm
  • 5 ks Borovica s obvodmi 63 cm, 65 cm, 90 cm, 124 cm, 127 cm.

rastúcich na parcele C 14161 v k.ú. Čadca. Dôvody – nepriaznivý štíhlostný koeficient, znížená stabilita po veternej kalamite, ohrozenie chaty.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 14.11.2023 o 09:00 hod na adrese U Padyšáká - konečná, Milošová, 022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.