Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 42433/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 6.11.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Ladislav Štefanka, Ľ. Janotu 749, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ). Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub

  • 1ks Smrek pichľavý s obvodom 125 cm,  rastúcom na parcele C 1442/1  v k.ú. Čadca.

Dôvody – poškodzovanie rodinného domu, ohrozovanie obyvateľov

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 1.12.2023 o 09:00 hod na adrese  Ľ. Janotu 749,  022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.