Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP-43543/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 27.11.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ). Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub

  • 3ks Smrek obyčajný s obvodmi 131, 124, a 94 cm
  • 5 ks Smrek omorikový s obvodmi 50, 50, 54, 60 a 57 cm

rastúcich na parcele C 6370 v k.ú. Čadca. Dôvody – ohrozovanie susedného rodinného domu,

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 18.12.2023 o 09:00 hod na adrese U Tomali 1511, 022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.