Presunúť na hlavný obsah

Ako je to s výrubom drevín na území mesta

Životné prostredie

Na mestských pozemkoch v Čadci rastie viac ako 90 druhov drevín a krov. Z toho je 70 % listnatých a 30 % ihličnatých.

Výrub stromov je možné vykonať na základe súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa zák. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej „zákona o OPK“). Povolenie na výrub sa dáva odôvodnených prípadoch. 

Dôvody na výrub stromu sú napríklad: nepriaznivý zdravotný stav, poškodenie ovplyvňujúce prevádzkovú bezpečnosť, prítomnosť húb, infekcií, alebo iných patogénov znižujúcich perspektívu stromu na stanovišti, ohrozovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ohrozovanie života a zdravia občanov, poškodzovanie budov, iných zariadení...atď.

Na území mesta však rastú aj tzv. invázne rastliny a dreviny, ktoré má vlastník, správca pozemku povinnosť odstraňovať podľa platnej legislatívy. 

Ktoré dreviny a rastliny patria medzi invázne druhy, je možné zistiť na webovej stránke https://invaznedruhy.sopsr.sk/ . Na tieto druhy drevín v zmysle §47 ods. 4 písm. h) zákona o OPK netreba súhlas na ich výrub. Z inváznych druhov sa najviac na území mesta nachádza Javorovec jaseňolistý (Acer negundo) a z rastlín je to predovšetkým Pohankovec (Fallopia spl.) a Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera).

V súčasnosti mesto pristúpilo k odstraňovaniu viacerých jedincov a bude ich postupne odstraňovať do konca februára, teda v období dormancie – vegetačného pokoja, mimo obdobia hniezdenia vtákov. Mnohé javorovce dosahujú rozmery stromu a tvoria bežnú súčasť mestskej zelene, na ktorú sú občania zvyknutí. Preto je pochopiteľné, že sú rozrušení pri ich výrube. Je však potrebné uviesť, že tieto jedince predstavujú nebezpečenstvo v prírode ich agresívnym správaním, kde sa šíria a zapričiňujú zaburinenie sprievodnej vegetácie ale aj ostatné dreviny.

Mesto Čadca sa však v plnej miere snaží zabezpečovať starostlivosť o mestskú zeleň, ktorá bude plniť environmentálne, rekreačné a ďalšie funkcie v rámci svojich finančných a personálnych možností, a to pri súčasnom rešpektovaní platnej legislatívy. 

V rámci starostlivosti o zeleň mesto priebežne vysádza nové dreviny, ktoré nahradia mimoprodukčné funkcie tých vyrúbaných.

V súčasnosti si môžu občania pozrieť na webovej stránke mesta aktualizáciu pasportu drevín I. časť, kde je uvedené, na ktorých uliciach sa aký druh dreviny nachádza, jej výška, obvod, priemer, zdravotný stav a návrh opatrení, či je potrebné drevinu ošetriť, vyrúbať alebo nie je potrebný žiaden zásah.

Viac https://invaznedruhy.sopsr.sk/informacne-materialy/